Quy trình làm việc khi triển khai dự án Social Marketing

Quy trình triển khai dự án social marketing bao gồm 5 bước chính:

Nhận hợp đồng

 • Nhận thông tin dự án
 • Xác nhận tầm nhìn, yêu cầu, kết quả mong muốn của dự án
 • Thiết lập timeline dự án

Lập kế hoạch

Sau khi tiếp nhận dự án, bước tiếp theo là lập kế hoạch bao gồm các công việc:

 • Thiết lập kế hoạch định hướng công việc
 • Thiết lập kế hoạch Content
 • Thiết lập kế hoạch Quảng cáo
 • Họp thống nhất kế hoạch
 • Điều chỉnh kế hoạch Content
 • Điều chỉnh kế hoạch Quảng cáo
 • Thiết lập Báo cáo theo dõi đánh giá

Sản xuất nội dung

Sau khi lập kế hoạch dự án hoàn chỉnh, bước tiếp theo của quy trình là sản xuất nội dung bao gồm các công việc như viết content (content thông tin và content quảng cáo) và thiết kế media (video/hình ảnh).

Kiểm duyệt và Feedback

Sau khi sản xuất nội dung, content và media sẽ được gửi cho khách hàng kiểm tra và duyệt nội dung.

 • Nếu khách hàng không đồng ý với nội dung, nội dung sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng, sau đó sẽ được đăng tải và triển khai chạy Ads.
 • Nếu khách hàng đồng ý với nội dung, nội dung sẽ được đăng tải và triển khai chạy Ads.

Theo dõi, đánh giá

Sau khi dự án được đăng tải và chạy Ads, dự án sẽ được theo dõi, bao gồm các công việc:

 • Tiến hành theo dõi chiến dịch
 • Check / Tối ưu hóa quảng cáo
 • Báo cáo dữ liệu quảng cáo
 • Phân tích dữ liệu quảng cáo
 • Cải tiến chiến dịch
 • Tối ưu Fanpage

Công việc đánh giá dự án bao gồm các công việc:

 • Review kết quả công việc
 • Báo cáo công việc

Thời gian dự kiến hoàn thành một dự án Social Marketing

Giai đoạn Công việc Thời gian dự kiến hoàn thành (ngày) File chi tiết Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Khởi tạo dự án Xác nhận hợp đồng 1 File hợp đồng 
Nhận File thông tin dự án Thông tin chi tiết
Xác định tầm nhìn, yêu cầu và kết quả mong muốn của dự án Tổng quan dự án
Thiết lập timeline dự án Timeline chi tiết
Lập kế hoạch  Thiết lập kế hoạch định hướng công việc 1
Thiết lập kế hoạch content 2 Kế hoạch content
Thiết lập kế hoạch quảng cáo Kế hoạch quảng cáo
Họp thống nhất kế hoạch 1
Điều chỉnh kế hoạch content 1 Kế hoạch content
Điều chỉnh kế hoạch quảng cáo Kế hoạch quảng cáo
Thiết lập báo cáo theo dõi kết quả 1 Báo cáo
Triển khai và kiểm soát Viết nội dung / Chỉnh sửa nội dung 17 Kế hoạch content
Xem / duyệt nội dung
Xuất bản nội dung
Báo cáo số liệu Fanpage Chỉ số Fanpage
Setup chiến dịch quảng cáo Kế hoạch quảng cáo
Tiến hành theo dõi chiến dịch
Check / Tối ưu quảng cáo Chỉ số FB Ads
Báo cáo dữ liệu quảng cáo
Phân tích dữ liệu quảng cáo
Cải tiến chiến dịch
Tối ưu Fanpage
Báo cáo, tối ưu Review kết quả công việc 2
Báo cáo công việc

Thời gian triển khai dự án không tính ngày chủ nhật từ tháng 2 các công việc và content sẽ triển khai liên tục và duy trì. Content, Design luôn được gửi trước để khách hàng xem và phản hồi trừ khi có yêu cầu khác.

DỊCH VỤ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

// Câu 2 // Câu 3 // Câu 4 // Câu 5