Hướng dẫn add nick Facebook vào Fanpage

  1. Cách thêm tài khoản Facebook vào Fanpage trên trình duyệt máy tính

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook.
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook.

 

Bước 2: Chuyển sang Fanpage (trang) cần thêm tài khoản Facebook.
Bước 2: Chuyển sang Fanpage (trang) cần thêm tài khoản Facebook.

 

 

Bước 3: Đi đến trang chủ của Fanpage (trang). Chọn mục “Quản lý”.
Bước 3: Đi đến trang chủ của Fanpage (trang). Chọn mục “Quản lý”.

 

Bước 4: Chọn “Quyền truy cập trang”.
Bước 4: Chọn “Quyền truy cập trang”.

 

Bước 5: Tại mục “Người có quyền truy cập trên Facebook”, chọn “Thêm mới”.
Bước 5: Tại mục “Người có quyền truy cập trên Facebook”, chọn “Thêm mới”.

 

Bước 6: Màn hình chính sẽ hiển thị pop-up thông báo như sau. Chọn “Tiếp”.
Bước 6: Màn hình chính sẽ hiển thị pop-up thông báo như sau. Chọn “Tiếp”.

 

Bước 7: Nhập tên tài khoản Facebook, email hoặc link tài khoản Facebook vào thanh tìm kiếm.
Bước 7: Nhập tên tài khoản Facebook, email hoặc link tài khoản Facebook vào thanh tìm kiếm.

 

Bước 8: Màn hình sẽ hiển thị pop-up thông báo như sau. Chọn “Cho phép người này có toàn quyền kiểm soát”. Sau đó chọn “Cấp quyền truy cập”.
Bước 8: Màn hình sẽ hiển thị pop-up thông báo như sau. Chọn “Cho phép người này có toàn quyền kiểm soát”. Sau đó chọn “Cấp quyền truy cập”.

 

Bước 9: Nhập lại mật khẩu tài khoản Facebook của bạn. Chọn “Xác nhận”.
Bước 9: Nhập lại mật khẩu tài khoản Facebook của bạn. Chọn “Xác nhận”.

 

Bước 10: Màn hình sẽ hiện thị thông báo như sau. Lúc này, tài khoản Facebook được thêm vào Fanpage sẽ nhận được thông báo mời quản lý Fanpage (trang).
Bước 10: Màn hình sẽ hiện thị thông báo như sau. Lúc này, tài khoản Facebook được thêm vào Fanpage sẽ nhận được thông báo mời quản lý Fanpage (trang).

 

  1. Cách thêm tài khoản Facebook vào Fanpage bằng điện thoại

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook.
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook.

 

Bước 2: Chuyển sang Fanpage (trang) cần thêm tài khoản Facebook.
Bước 2: Chuyển sang Fanpage (trang) cần thêm tài khoản Facebook.

 

Bước 3: Đi đến trang chủ của Fanpage (trang). Chọn mục “Quản lý”.
Bước 3: Đi đến trang chủ của Fanpage (trang). Chọn mục “Quản lý”.

 

Bước 4: Tại phần “Trang chủ”, lướt tìm phần “Công cụ”.
Bước 4: Tại phần “Trang chủ”, lướt tìm phần “Công cụ”.

 

Bước 5: Chọn “Quyền truy cập trang”.
Bước 5: Chọn “Quyền truy cập trang”.

 

Bước 6: Tại mục “Người có quyền truy cập trên Facebook”, chọn “Thêm mới”.
Bước 6: Tại mục “Người có quyền truy cập trên Facebook”, chọn “Thêm mới”.

 

Bước 7: Màn hình chính sẽ hiển thị pop-up thông báo như sau. Chọn “Tiếp”.
Bước 7: Màn hình chính sẽ hiển thị pop-up thông báo như sau. Chọn “Tiếp”.

 

Bước 8: Nhập tên tài khoản Facebook, email hoặc link tài khoản Facebook vào thanh tìm kiếm.
Bước 8: Nhập tên tài khoản Facebook, email hoặc link tài khoản Facebook vào thanh tìm kiếm.

 

Bước 9: Màn hình sẽ hiển thị pop-up thông báo như sau. Chọn “Cho phép người này có toàn quyền kiểm soát”. Sau đó chọn “Cấp quyền truy cập”.
Bước 9: Màn hình sẽ hiển thị pop-up thông báo như sau. Chọn “Cho phép người này có toàn quyền kiểm soát”. Sau đó chọn “Cấp quyền truy cập”.

 

Bước 10: Nhập lại mật khẩu tài khoản Facebook của bạn. Chọn “Xác nhận”.
Bước 10: Nhập lại mật khẩu tài khoản Facebook của bạn. Chọn “Xác nhận”.

 

Bước 11: Màn hình sẽ hiện thị thông báo như sau. Lúc này, tài khoản Facebook được thêm vào Fanpage sẽ nhận được thông báo mời quản lý Fanpage (trang).
Bước 11: Màn hình sẽ hiện thị thông báo như sau. Lúc này, tài khoản Facebook được thêm vào Fanpage sẽ nhận được thông báo mời quản lý Fanpage (trang).

 

DỊCH VỤ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

// Câu 2 // Câu 3 // Câu 4 // Câu 5