Project Manager cần phải làm gì?

Project Manager là một chuyên gia trong lĩnh vực quản trị dự án. Project Manager có nhiệm vụ : lập kế hoạch , quản lý tiến độ, quản lý nguồn lực,.. trong phạm vi và một khoảng thời gian xác định

Công việc của quản lý dự án ( Project Manager)

Vai trò của Project Manager (quản lý dự án) là dẫn dắt team đạt mục tiêu theo kế hoạch.

5 công việc chính quản lý dự án phải làm là : Lên kế hoạch ( planning ), Tổ chức ( organizing), Dẫn Dắt ( leading), Kiểm Soát ( Controlling), Hoàn thành ( achieving)

Lên kế hoạch : Kế hoạch nhiệm vụ và chiến lược, cài đặt mục tiêu

Tổ chức: Tổ chức thời gian, tổ chức công việc, quyết định

Dẫn dắt: Xây dựng team ( team building), dẫn dắt, Tạo động lực, Giao tiếp, tổ chức họp

Kiểm soát : Sửa lỗi, Kỷ luật, đánh giá

Hoàn thành: Kết hợp tất cả lại và hoàn thành công việc.

Quản lý dự án sẽ ưu tiên các task liên quan đến quản lý, Chuyên gia sẽ ưu tiên các task liên quan đến xử lý nghiệp vụ theo quy trình.

project manager

Công việc của quản lý dự án đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn

Công việc lên kế hoạch ( Planing Task)

Nguyên tắc lập kế hoạch EDSODA

Tất cả kế hoạch và chiến lược thực hiện tốt đều sẽ trả lời được các câu hỏi ED SODA

E -Experience ( kinh nghiệm)

Chúng ta đang đến từ đâu?

D-Direction ( Mô tả)

S – Situation Now ( Tình hình hiện tại)

O Outcome Desired ( kết quả mong muốn)

D – Deadline ( hạn chót)

A Action Steps ( Các bước thực hiện)

Cài đặt mục tiêu như thế nào cho tốt

Phảm đám ứng những tiêu chí :

Cần thiết : Có công việc nào cần thiết hơn không

Thực tế: Có khả thi để thực hiện

Đồng ý: Được sự đồng ý của sếp

Phải có những thành phần sau:

Kết quả : Đạt được thứ gì

Hạn chót : Đạt được khi nào

Giới hạn : Có vượt quá ràng buộc nào không

lên kế hoạch

Lên kế hoạch là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của mọi dự án

DỊCH VỤ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

// Câu 2 // Câu 3 // Câu 4 // Câu 5